Lưu trữ

Archive for the ‘Hóa Vô Cơ’ Category

Nhận Biết Các Chất Vô Cơ

Advertisements
Chuyên mục:Hóa Vô Cơ

Chuyên Đề Chuỗi Phản Ứng

¤ Crom và kẽm: DOWNLOAD
¤ Halogen: DOWNLOAD
¤ Kim loại phân nhóm chính nhóm IA: DOWNLOAD
¤ Kim loại phân nhóm chính nhóm IIA: DOWNLOAD
¤ Nito và photpho: DOWNLOAD
¤ Oxy và lưu huỳnh: DOWNLOAD
¤ Sắt và đồng: DOWNLOAD

Chuyên mục:Hóa Vô Cơ

Chuyên Đề Acid Nitric

Tác giả: Thầy LÊ PHẠM THÀNH

Bao gồm các dạng toán:
1. Phản ứng của NO3- trong môi trường acid
2. Phản ứng của HNO3 tạo muối NH4NO3
3. Phản ứng của HNO3 tạo hỗn hợp khí
4. Xác định tên kim loại
Link DOWNLOAD:

Chuyên mục:Hóa Vô Cơ

Giáo Trình Hóa Vô Cơ

Tác giả: NGUYỄN HỮU KHÁNH HƯNG (chưa chắc chắn)

Tài liệu được trình bày, thiết kế đẹp mắt, bao gồm 19 chương:

Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Liên kết trong hóa học
Chương 3. Phản ứng hóa học
Chương 4. Phản ứng acid-baz
Chương 5. Phản ứng oxi hóa-khử
Chương 6. Các trạng thái tập hợp và tính chất đặc trưng của chúng
Chương 7. Cấu trúc của các tiểu phân cộng hóa trị
Chương 8. Tinh thể học đại cương
Chương 9. Hóa học tinh thể
Chương 10. Hóa học chất rắn
Chương 11. Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất của các chất
Chương 12. Đại cương về hóa học của các nguyên tố s và p
Chương 13. Hydrogen
Chương 14. Oxygen
Chương 15. Phân nhóm 7A: Halogen
Chương 16. Phân nhóm 6A: Chalcogen
Chương 17. Phân nhóm 5A
Chương 18. Phân nhóm 4A
Chương 19. Danh pháp các chất vô cơ

Link DOWNLOAD:

Chuyên mục:Hóa Vô Cơ